• ประเด็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด 62 total views 7 recent views

    ข้อมูลจังหวัดและประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะพัฒนา/จัดทำหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ และหรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด
    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 16 กรกฎาคม 2567
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สช. 62 total views 8 recent views

    โครงการที่ สช. สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดทำสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัด...
    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 2 กรกฎาคม 2567